VERSET DU JOUR: slide + veset

Mana

 

Mana  Isan ' Andro
Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,
fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan' Andriamanitra.
Matio 4/4


Ny sakafom-panahitsika anio dia voasoratra ao amin'ny Hebreo 6.9-20 , ka hojerentsika ao anatin'io ny hoe  inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? ary dia hojerentsika ihany koa raha misy teny fampaherezana na teny fikasana omen'ny Tompo antsika ao ?

9 Nefa, ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena.
10 Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina hianareo sady mbola manompo ihany.
11 Ary mbola irinay hianareo rehetra samy haneho izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin’ ny fanantenana hatramin’ ny farany;
12 mba tsy hiketraka hianareo, fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin’ ny finoana sy ny faharetana.
13 Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin’ i Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony nianianana, dia nianiana tamin’ ny tenany Izy
14 ka nanao hoe: "Hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro anao" [Gen. 22.17] .
15 Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama, dia nahazo ny teny fikasana.
16 Fa ny olona dia mianiana amin’ izay lehibe noho ny tenany; ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny hampitsahatra ny fifandirana rehetra.
17 Ary amin’ izany, raha Andriamanitra ta-haneho kokoa amin’ ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsi-fiovan’ ny sitrapony, dia nataony mafy tamin’ ny fianianana izany,
18 mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, izay tsy hain’ Andriamanitra andaingana, no hahazoantsika famporisihana mafy, dia isika izay nandositra hihazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika,
19 izay ananantsika ho vatofantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin’ ny efitra lamba;
20 tany no nidiran’ i Jesosy ho Mpialoha antsika, rehefa tonga Mpisoronabe "mandrakizay araka ny fanaon’ i Melkizedeka" Izy.

Rehefa avy nandinika sy namakafaka tsara an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen ' ny Mpiara Mamaky ny Baiboly.

FAMONJENA SY FIAROVANA
 
Mizotra ho amin’ny famonjena.
Ny fampianarana sy fananarana rehetra mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra, na dia toa mahery aza araka ny hita teo aloha, dia tsy misy tanjona afa-tsy ny hahazoan’ny olona ny famonjena, ny hidirany ny lanitra. Alohan’ny hahatongavana any anefa dia mila mitombo amin’ny fahalalana sy ny fanahafana an’i Kristy ny kristiainina (Efesianina 4. 13).
Hazakazaka tokoa ny fiainantsika, miroso mankany amin’ilay toerana soa efa nampanantenain’i Jesosy antsika, samy tokony hisikimponitra hahazo ny loka lehibe (Filipiana 3. 14).
Fanamby izany ho an’ny mino rehetra.
 
Fampanantenana sy fiainianana.
Ilay Andriamanitra Mahery, Mpanao sy Tompon’izao rehetra izao mihitsy no milaza marina sady mampanantena tamin’ny alalan’ny Zanany fa tsy mandao na handao antsika Izy, ary tsy izany tokoa ve ny vavaka nataon’i Kristy (Jaona 17. 15b), izay tsy ho an’ny mpianany irery ihany fa ho an’izay rehetra manaraka Azy.
Mainka tsy toky sy fanantenana ho antsika koa ny filazan’i Kristy ihany hoe : “Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.
Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa” Jaona 14. 2-3.
Ny ho ao amin’izany toerana izany no fiafaran’ny diantsika.
 
Alfa sy Omega.
Jesosy Ilay hatrizay hatrizay, Ilay tsy nanam-piandohana sy tsy hanam-piafarana no mifona sy misolo vava antsika.
Hery lehibe ho antsika izany.
 
Fampaherezana:
“Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova,
ary mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo,
satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina
ao amin'ny Tompo”
1 Koritiana 15. 58.

 

Joomla SEO by AceSEF
wp + random
e